Loading...
Правила и условия

Правила за провеждане и участие във фейсбук игра „Познай трите мача“1. Организатор: Brobet Limited

2.Механизъм на играта:
Играта „Познай трите мача“ (наричана по-долу за краткост „Играта“) се провежда на фейсбук страницата на efbet.com – https://www.facebook.com/efbet (наричана по-долу за краткост „фейсбук страница“) съвместно в партньрство с „ДИР.БГ“ АД, ЕИК: 130243596.
Играта се провежда всеки петък или в друг ден, по изключение, когато провеждането е за определено спортно събитие (Евро 2020). Организаторът може да спре, преустанови или възобнови провеждането на Играта по всяко време по своя преценка. Всяко седмично провеждане на играта се извършва независимо от други седмични провеждания.
• Не по-късно от 15.30 часа в петък или, по изключение за определено спортно събитие, в друг ден, Организаторът публикува във фейсбук страницата си анонс, в който представя три или, по изключение за определено спортно събитие, друг брой спортни състезания, които ще се състоят до края на съответната седмица и обявява крайния срок, в който участниците в Играта могат да дадат своите прогнози за техния резултат.
За да участва в Играта, участникът дава своята прогноза за резултата от трите спортни състезания, включени в седмичната игра, с коментар под публикацията във фейсбук страницата преди изтичането на обявения краен срок, преди началният час на първият от трите двубоя.
Всеки участник има право да участва само с един коментар в играта.
Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Фейсбук играта „Познай трите мача“.

3. Право на участие:
Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:
• Да даде прогноза за крайния резултат на трите спортни състезания, които ще се състоят през уикенда на съответната седмица в коментар под публикацията във фейсбук страницата на efbet.com, преди изтичането на обявения краен срок, преди началният час на първият от трите двубоя.
• За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт/стока и/или със сключване на договор за предоставяне на услуга или предоставянето на какъвто и да е залог. В Играта нямат право да участват:
• Малолетни и непълнолетни лица.
• Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
• Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила.
• Да даде прогноза за крайния резултат на трите спортни състезания.

4. Награда:
• Наградата за участие, както и броят на наградите, които ще бъдат раздадени, се обявяват всяка седмица, заедно с анонса, в който Организаторът представя трите спортни състезания, включени в съответната седмична игра.
• Наградата може да бъде предоставена от Организатора или от партньор на Организатора.

5. Определяне на печелившия участник. Получаване на наградата.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип (томбола) измежду всички участници, които до изтичането на обявения краен срок са дали вярна прогноза за крайните резултатите от трите спортни състезания, включени в седмичната игра.
• Имената на печелившия/те участник/ци ще бъдат обявени като коментар под съответното видо във фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/efbet, освен в случай на технически проблеми, които не зависят от Организатора.
• Поради ограниченията от страна на платформата Facebook, Организаторът не може да се свързва с печелившите участници по “Mесинджър” (Messenger). С оглед на това, за получаване на съответните награди е необходимо печелившите участници сами да се свържат с Организатора през фейсбук страницата му, в рамките на обявения срок за получаване на наградата.

Имената на печелившия/те участник/ци ще бъдат изтегляни, както следва:
• Участниците от редовните прогнози на Играта, се теглят всеки понеделник, след излъчването на конкретния епизод.
• Участниците от Епизод 2, Епизод 3, Епизод 4 и Епизод 5 за ЕВРО 2020 ще бъдат изтеглени на : 24.06.2021г.
• Участниците от Епизод 6, Епизод 7 и Епизод 8 ще бъдат изтеглени от 05.07.2021г.
• Участниците от Епизод 9, Епизод 10 и Епизод 1 ще бъдат изтеглени на 12.07.2021г.
• Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.
• След получаването на личното съобщение, изпратено през фейсбук (Messenger), печелившият участник е длъжен да изпрати своите контакти за получаване на наградата не по-късно от 48 часа – със съобщение, изпратено като отговор на полученото от него уведомително съобщение.
• Наградите ще бъдат връчвани на печелившите участници от Организатора, на определено от Организатора място, ден и час. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по пощата или с куриер – до населено място на територията на Р България, за сметка на участника. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по електронен път – чрез лично съобщение през фейсбук (Messenger) или на е-мейл, посочен от спечелилия участник.
• Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградата след връчването й на печелившия участник.
• Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник в рамките на 3 (три) работни дни след публикуването му, той губи правото да получи своята Награда. Организаторът не е задължен да организира нова томбола, но по своя преценка може да изтегли нов печеливш, на който да предостави Награда.
• Организаторът не носи отговорност в случай, че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена.
• Брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от играта, които са на стойност над 100 лева, се облагат с окончателен данък в размер на 10%. Предметните награди на стойност под 100 лева се считат с незначителна стойност и са необлагаеми.

6 .Ограничения на отговорността
Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или на мобилното приложение; загуба на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други форсмажорни обстоятелства;
• Организаторът не отговаря: а) в случай, че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи Наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
• Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай, участник в Играта е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация;
• Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците;
• Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта на фейсбук страницата на Организатора. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора, efbet има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай efbet не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;
• За манипулация ще се счита използване на повече от една регистрация с различни фейсбук профили на едно и също лице за участие в Играта; Използването на нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Фейсбук; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име;
• Организаторът не носи отговорност за качеството на Наградата. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;
• Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора и неговите длъжностни лица, служители и представители, всички партньори Организатора, осигуряващи награда в Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта (наричани заедно „Обезщетените Страни“) по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
-Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
- Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
-Неразрешено използване от страна на участник (когато е приложимо) на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
-Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
- Приемане и/или използване на Наградата;
-Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

7 .Други условия:
Настоящите Правила са достъпни на следната страница – https://cdn1.efbet.com/efbet/promotions/pravila-i-usloviya/
Организаторът си запазват правото по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата се извършват с публикуването им на интернет страницата по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им;
• Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта;
• С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от Brobet Limited по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на Фейсбук играта „Познай трите мача“
• Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от Brobet Limited при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
• Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като Brobet Limited си запазва правото да използва имената на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;
• С включването си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на ДИР.БГ правото да публикува името на спечелилите на фейсбук страницата https://www.facebook.com/efbet и на сайта Brobet Limited- efbet.com, с което те ще са потенциално достъпни до неограничен кръг лица (потребители на социалната мрежа, посетители и др.).

8. Правни спорове:
Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
• Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
• Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.
• Настоящите Правила влизат в сила от 12.08.2021 г.
Посещавайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на определени „бисквитки”, за да подобрим Вашата удовлетвореност. efbet не използва „бисквитки“, които може да засегнат Вашата конфиденциалност. Моля, разгледайте нашата Политика за „бисквитки“ за повече информация.
Да, разбрах